Vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1
Skoletjenestens hjemsted er Frederikssund Provsti, som omfatter Egedal og Frederikssund kommuner.

§ 2
Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund Provsti har til formål at fremme samarbejdet mellem grundskolen og gymnasieskolen på den ene side og Den danske Folkekirke i Frederikssund Provsti på den anden. Skoletjenestens primære mål er at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale kirker gennem tværfaglige projektforløb, kortere og længere undervisningsforløb, fællesarrangementer for provstiets skoler m.v.
Skoletjenesten kan afholde kurser for grundskolens lærere, folkekirkens præster og kirkekulturmedarbejdere. Endvidere kan skoletjenesten etablere og vedligeholde undervisningsmaterialer og virke som idébank for kristendomsfaget i grundskolen. Samarbejdet sker på grundlag af og i respekt for folkeskoleloven og de til enhver tid gældende formålsbestemmelser og undervisningsvejledninger for de fag, der samarbejdes med.

Samarbejdets form

§ 3
Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti er et samarbejde under Frederikssund Provsti. Samarbejdet fungerer ligestillet med kirkekasserne i provstiet og finansieres af midler, der indgår i fordelingen ved det årlige budgetsamråd.

Repræsentantskab

§ 4
Repræsentantskabet er skoletjenestens øverste myndighed. Repræsentantskabets møder er offentlige.

§ 5
Provstiets menighedsråd vælger inden 1. marts i året efter, der er afholdt menighedsrådsvalg, medlemmer til repræsentantskabet.
Hvert menighedsråd vælger to medlemmer – et valgt medlem og en præst.
I menighedsråd, hvor der ikke vælges en præst, vælges der to valgte medlemmer.
For hvert medlem af repræsentantskabet kan der vælges en stedfortræder, der deltager i repræsentantskabets møder ved forfald.
I de tilfælde, hvor en præst ikke kan vælges som stedfortræder, kan et valgt medlem vælges.
Valgene gælder for menighedsrådenes valgperiode.
I det omfang der i provstiet indgår kirkekasser, hvor der er valgt en valgperiode på 2 år for menighedsrådene, vil valgene gælde for 2 år og ellers for 4 år.
Et flertal af repræsentantskabet skal være valgte medlemmer. I tilfælde af ligelig repræsentation afstår et bestyrelsesmedlem, som er præst, fra at udøve sin stemmeret.

§ 6
Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

§ 7
Til at varetage skoletjenestens daglige arbejde vælges på første ordinære repræsentantskabsmøde, efter at der er afholdt menighedsrådsvalg, en bestyrelse bestående af otte medlemmer, hvoraf fem er valgte menighedsrådsmedlemmer og tre er præster.

§ 8
Valg til bestyrelsen foregår i to omgange. I første omgang vælges tre valgte menighedsrådsmedlemmer og tre præster.
I anden omgang vælges to medlemmer blandt de opstillede kandidater, der ikke blev valgt i første omgang.
De, der herefter ikke er valgt, bliver stedfortrædere.
Antallet af opnåede stemmer afgør rækkefølgen.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 9
Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlemmer.

§ 10
Der afholdes mindst et årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Det afholdes inden 1. juni. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel.

§ 11
Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst fem medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.
Indkaldelsen skal udsendes højst to uger efter ønsket er fremsat, og mødet skal afholdes højst fire uger og senest seks uger efter ønsket er fremsat.

§ 12
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning om skoletjenestens virksomhed i det forløbne år.
 • Gennemgang af regnskab for det afsluttede kalenderår.
 • Orientering om regnskab og budget for igangværende kalenderår.
 • Gennemgang af aktivitetsplan for det kommende år.
 • Drøftelse af skoletjenestens virksomhed de kommende år.
 • Valg af bestyrelse (punktet medtages i året efter et ordinært afholdt menighedsrådsvalg hvert 4. år eller hvert 2. år, hvis bestyrelsen har medlemmer med en valgperiode på 2 år – i øvrige år udgår punktet).
 • Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være repræsentantskabets formand i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
 • Eventuelt

§ 13
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger.

§ 14
Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for skoletjenestens drift i overensstemmelse med formålsparagraffen – jf. § 2.

§ 15
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 30% af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede og mindst 60% af pastoraterne er repræsenterede.

§ 16
Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal.

Bestyrelsen

§ 17
Bestyrelsen fungerer fra den er valgt til der efter et menighedsrådsvalg på det ordinære repræsentantskabsmøde er valgt en ny bestyrelse.

§ 18
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Møder indkaldes af formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Møderne indkaldes med mindst en måneds varsel.

§ 19
Tegningsberettigede for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti er formanden og næstformanden i forening.

Budget, regnskab og revision

§ 20
Budget- og regnskabsåret er kalenderåret.

§ 21
Årsregnskab og budget udarbejdes af skoletjenestens kasserer i samarbejde med den øvrige bestyrelse.
Bestyrelsen godkender regnskab og budget indenfor de samme tidsmæssige rammer, der er gældende for menighedsrådenes regnskabs- og budgetprocedurer.
Regnskabet aflægges som et selvstændigt regnskab i Frederikssund Provsti ligestillet med kirkekasserne.

§ 22
Regnskabet revideres som et selvstændigt regnskab ligestillet med kirkekasserne.

Tilsyn

§ 23
Provstiudvalget fører tilsyn med skoletjenesten.

§ 24
Låntagning, pantsætning og anden garantistillelse samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes af provstiudvalget.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 25
Vedtægten kan ændres på repræsentantskabsmøder, hvor mindst 2/3 af provstiets sogne er til stede, og beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægterne skal godkendes af Provstiudvalget og Stiftet.

§ 26
Opløsning af Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti kan ske på et repræsentantskabsmøde, hvor alle stemmer for opløsningen, og hvor mindst ¾ af repræsentantskabets medlemmer er til stede.
Såfremt ikke alle stemmer for opløsningen, kan der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel.
Beslutning om opløsning af skoletjenesten kan træffes på dette møde ved simpelt flertal.
Endvidere kan samarbejdet om skoletjenesten ophæves, såfremt der ved budgetsamrådet ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet.
Vilkårene for opløsning godkendes af Provstiudvalget og Stiftet.

§ 27
Ved skoletjenestens opløsning overføres alle aktiver til Provstiudvalgskassen.

Tvister

§ 28
Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller om forholdet mellem skoletjenesten og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres af Provstiudvalget med klagemulighed til Stiftet.

Ikrafttræden

§ 29
Denne vedtægt træder i kraft den 1. maj 2005.- godkendt på det stiftende repræsentantskabsmøde vedr. Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti mandag d. 18. april 2005.

 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. april 2006
 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 22. april 2009
 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2011
 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den. 30. April 2013
 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde maj 2016.
 • med ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den. 26. maj 2021.